Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego 196/2003
Kodeks ochrony danych osobowych.

Aby dostarczyć Ci żądane produkty / usługi, wykorzystujemy pewne dane, które Cię dotyczą.
Informujemy, że dane osobowe przekazane IT DESIGN SRL - lub w inny sposób pozyskane przez tę samą Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i umownymi - będą przetwarzane zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami i zobowiązaniami do zachowania poufności.

Cel leczenia

Podanie danych zgłoszonych w tym formularzu jest opcjonalne; ich awaria, częściowe lub nieprawidłowe nadanie może uniemożliwić korzystanie z niektórych produktów / usług. Niektóre z tych danych są w rzeczywistości niezbędne, aby dostarczyć Ci żądany produkt / usługę, inne są opcjonalne i zostaną wykorzystane, za Twoją zgodą, w celach informacyjnych i marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych (jedynie przez przykładowo i nie wyczerpująco, posłużą się: e-mail, faks, sms, mms, rozmowy telefoniczne z operatorem i bez, poczta ...) oraz w celu analizy zachowań zakupowych lub badań rynku.

Sposoby leczenia

Twoje dane będą przetwarzane głównie w sposób zautomatyzowany, papierowy i ręczny, z zachowaniem i przestrzeganiem minimalnych środków bezpieczeństwa i poufności danych, wyłącznie do określonych celów.

Przekazywanie i rozpowszechnianie danych

Niektóre podmioty zewnętrzne (wyznaczone jako podmioty przetwarzające dane) i osoby odpowiedzialne za przetwarzanie jako pracownicy / współpracownicy IT DESIGN SRL i innych powiązanych firm mogą uzyskać informacje o Twoich danych. Twoje dane nie będą rozpowszechniane.

Diritti dell'interessato

W każdej chwili masz prawo znać swoje dane i korzystać z różnych praw związanych z ich wykorzystaniem, zgodnie z postanowieniami art. 7 dekretu z mocą ustawy 196/03, który dla wygody przepisujemy w całości: Dekret z mocą ustawy z dnia 30 czerwca 2003 r. , rz. 196 - ART. 7 - Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa

 1. Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku danych osobowych, które jej dotyczą, nawet jeśli nie zostały jeszcze zarejestrowane, oraz ich przekazania w zrozumiałej formie.
 2. Zainteresowana strona ma prawo uzyskać wskazanie:
  a) pochodzenie danych osobowych;
  b) cele i sposoby przetwarzania;
  c) logiki stosowanej w przypadku leczenia przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych;
  d) tożsamość właściciela, zarządcy i przedstawiciela wyznaczonego na podstawie artykułu 5 ustęp 2;
  e) podmioty lub kategorie podmiotów, którym można przekazywać dane osobowe lub które mogą się o nich dowiedzieć jako wyznaczony przedstawiciel w państwie, kierownicy lub agenci.
 3. Zainteresowana strona ma prawo uzyskać:
  a) aktualizacja, sprostowanie lub, w razie zainteresowania, integracja danych;
  b) usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych z naruszeniem prawa, w tym tych, których przechowywanie nie jest konieczne do celów, w których dane zostały zebrane lub następnie przetwarzane;
  c) zaświadczenie, że czynności, o których mowa w lit. a) ib), zostały poinformowane, również w zakresie ich treści, o tych, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy spełnienie to jest okazuje się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków, które są w oczywisty sposób nieproporcjonalne do chronionego prawa.
 4. Zainteresowana strona ma prawo do wniesienia sprzeciwu, w całości lub w części:
  a) z uzasadnionych powodów do przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli ma to związek z celem ich zbierania;
  b) przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą, w celu wysyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub komunikacji handlowej.

 

Posiadacz leczenia

Administratorem danych jest IT DESIGN SRL z siedzibą w Via Caduti sul lavoro 68, 10094 - Giaveno (TO), VAT / CF 11457300017.
Zaktualizowana lista osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych jest dostępna na żądanie. Wszelkie żądania na podstawie art. 7 dekretu ustawodawczego 196/03 należy kierować do IT DESIGN SRL, Via Caduti sul lavoro 68, 10094 - Giaveno (TO).
Siedziba prawna i operacyjna IT Design srl: via Caduti sul lavoro 6b 10094 Giaveno (TO) Włochy
info@cucciolotta.com - www.cucciolotta.com - numer VAT / CF 11457300017
REA 1214591 - Kapitał zakładowy 10.000,00 € opłacony w całości

Klarna

Aby móc zaoferować Ci metody płatności Klarna, możemy przekazać Twoje dane osobowe do Klarna w formie danych kontaktowych i szczegółów zamówienia do Klarna przy kasie, aby Klarna mogła ocenić Twoją przydatność do metod płatności i dostosować te płatności metody. Dane osobowe użytkownika
przekazywane są traktowane zgodnie z polityką dnia Prywatność Klarny.