Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z dyrektywą 2011/85/UE, jeżeli Klient jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z jego działalnością zawodową lub nie dokonuje zakupu poprzez wskazanie w formularzu zamówienia Cuccepercani.net z powołaniem się na numer VAT), ma prawo odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny, bez ponoszenia kary i bez uszczerbku dla tego, co zostało wskazane w pkt 3 poniżej.

Aby skorzystać z tego prawa, Klient musi wysłać wiadomość e-mail na adres info@cucciolotta.com (dostępna na stronie kontaktowej), podając również dane bankowe niezbędne do zwrotu zapłaconych kwot; osoba odpowiedzialna prześle klientowi pocztą elektroniczną formularz papierowy, który należy wydrukować i wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru do IT DESIGN SRL, otrzymany e-mail, IT DESIGN SRL wyśle ​​klientowi na adres e-mail formularz skorzystania z prawa odstąpienia od umowy wraz z numerem autoryzacyjnym, który należy dołączyć na zewnętrznej stronie obudowy, w której produkt zostanie fizycznie umieszczony i przesłany do IT DESIGN SRL w ciągu 14 dni roboczych od dnia upoważnienie.

Prawo do odstąpienia od umowy podlega następującym obowiązkowym warunkom: prawo dotyczy zakupionego produktu w całości; nie ma możliwości skorzystania z odstąpienia tylko z części zakupionego produktu (np.: akcesoria, załączniki itp.), zakupiony towar musi być nienaruszony i zwrócony w oryginalnym opakowaniu, kompletny we wszystkich jego częściach (w tym opakowania i wszelkie dokumentacja i wyposażenie dodatkowe: podręczniki, itp...); aby ograniczyć uszkodzenie oryginalnego opakowania, zalecamy, jeśli to możliwe, umieszczenie go w drugim pudełku, na którym należy umieścić numer RMA (kod autoryzacji zwrotu) wydany przez IT DESIGN SRL. Należy unikać w każdym przypadku umieszczania etykiet lub taśmy klejące bezpośrednio na oryginalnym opakowaniu produktu; towar podlegający skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy musi zostać zwrócony w normalnym stanie, ponieważ był przechowywany i ewentualnie używany z zachowaniem normalnej staranności: w związku z tym nie będą przyjmowane żadne nieużywane produkty, które wykazują oznaki uszkodzenia lub zabrudzenia, a w konsekwencji nie można ich już uważać za nienaruszone; towar podlegający skorzystaniu z prawa odstąpienia musi posiadać ten sam numer seryjny, który znajduje się na fakturze sprzedaży IT DESIGN SRL; jeżeli towar posiada inny numer seryjny niż wskazany na fakturze, zwrot nie zostanie przyjęty, a towar zostanie udostępniony Klientowi do jego zwrotu, jednocześnie anulując żądanie odstąpienia; koszty wysyłki za zwrot towaru obciążają klienta; przesyłka, do momentu wystawienia potwierdzenia odbioru w naszym magazynie, odbywa się na pełną odpowiedzialność klienta; w przypadku uszkodzenia towaru podczas transportu, IT DESIGN SRL powiadomi Klienta o zaistniałym zdarzeniu (w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia towaru do jego magazynów), aby umożliwić mu niezwłoczne złożenie reklamacji przeciwko wybranemu przez siebie kurierowi oraz uzyskać zwrot wartości majątku (jeśli jest ubezpieczony); w takim przypadku produkt zostanie udostępniony Klientowi do jego zwrotu, jednocześnie anulując żądanie odstąpienia; IT DESIGN SRL w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub kradzież / utratę towarów zwracanych przez nieubezpieczone przesyłki;

IT DESIGN SRL zwróci klientowi pełną kwotę już zapłaconą, tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu, po otrzymaniu towaru podlegającego odstąpieniu, w drodze przelewu kwota przelewem bankowym. W tym ostatnim przypadku obowiązkiem klienta będzie niezwłoczne podanie danych bankowych, na które ma otrzymać zwrot (Kod IBAN - Rachunek bieżący posiadacza faktury).

Prawo do odstąpienia od umowy zostaje całkowicie utracone z powodu braku istotnej integralności towaru (opakowania i/lub jego zawartości), w przypadkach, gdy Cuccepercani.net stwierdzi:

  • brak opakowania zewnętrznego i/lub oryginalnego opakowania wewnętrznego;
  • brak integralnych elementów produktu (akcesoria, instrukcje, części, ...) lub anomalie w samym produkcie;
  • uszkodzenia produktu z przyczyn innych niż jego transport;
  • zanieczyszczony stan produktu spowodowany jego użytkowaniem, co naruszyło jego integralność.

Koszty i ryzyko związane z transportem do zwrotu ponosi klient. Zwrot produktów nienaruszonych, zepsutych lub pozbawionych oryginalnych akcesoriów i wyposażenia nie zostanie przyjęty przez IT DESIGN SRL i zostanie zwrócony do nadawcy wraz ze wzrostem kosztów transportu.

W przypadku utraty prawa do odstąpienia od umowy Cuccepercani.net zwróci zakupiony towar do nadawcy, obciążając nadawcę kosztami wysyłki.